Số Linh hồn “1”

Số Linh hồn “1”
Linh hồn của tôi được thỏa mãn khi tôi có một chiến thắng mang tính cá nhân hoặc khi tôi thắng một cuộc thi nào đó. Mỗi lúc tôi cảm thấy mình giỏi nhất khi làm điều gì đó, tôi biết mình được tôn trọng. Nếu đủ cam đảm để là chính mình, tôi thấy mình được thừa nhận hoàn toàn.