Số Linh hồn “2”

Linh hồn của tôi được thỏa mãn khi tôi yêu, hay vào những lúc tìm được chính mình trong một môi trường hòa đồng; khi tôi vận dụng trực giác bén nhạy của mình để tiến tới giải quyết vấn đề; khi tôi nghe thứ âm nhạc mình yêu thích cũng như kết nối những người tốt lại với nhau.