Số Linh hồn “4”

Linh hồn của tôi được thỏa mãn khi tôi thất an toàn, và mọi hóa đơn của tôi được thanh toán! Hay là khi tôi có một kế hoạch vững chắc cho tương lai và tôi sống ở một nơi mà tôi thật sự gọi là “tổ ấm”. Hoặc khi tôi chia sẻ kiến thức cho người khác và tôi biết rằng họ có được thành quả nhờ nó.