Số Linh hồn “8”

Linh hồn của tôi được thỏa mãn khi tôi có độc lập tài chính, công việc an toàn, và ngôi nhà xinh xắn. Khi tôi lãnh đạo và mọi người làm theo lời tôi. Hoặc khi tôi nói lên sự thật và hiểu ra lẽ phải trong một tình huống khó khăn.